12. decembra 2018

Prečo to má zmysel

Umelci z občianskeho združenia Umelci so srdcom sa vedia veľmi citlivo, s láskou ako aj odbornou erudovanosťou priblížiť detským dušiam, ktoré trápi nemocničné prostredie, odlúčenosť od blízkych. Detské strachy a iné negatívne emócie, ktoré sužujú detskú dušu vytvárajú podhubie aj pre horší telesný stav nakoľko osobitne deti reagujú na životné frustrácie celostne, psychosomaticky. Ich telesný stav má nádej sa zlepšovať, keď sa objavia aj pozitívne emócie, myšlienky – kúsok radosti v trápení vie robiť niekedy zázraky. Kvapka ku kvapke úsmevu, chvíľky šťastia a zabudnutia na starosti je to, čo malí pacienti potrebujú najviac. Bolo by veľmi prospešné naďalej pokračovať v doterajšej práci v nemocniciach, na detských oddeleniach pre zlepšenie kvality života malých pacientov a zvýšenie nádeje na ich uzdravenie.

 

Doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD., psychológ

Moderné poznatky zo psychológie, pedagogiky a fyziológie chápu pôsobenie pedagóga v nemocničnej škole ako súčasť komplexnej liečebno-výchovnej starostlivosti o chorého jednotlivca. Osobnosť chorého a zdravotne oslabeného dieťaťa je poznačená emočnou labilitou, strachom a zníženou koncentráciou. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacieho procesu je nutné zohľadniť individuálne potreby žiakov a zdravotný stav detí. Kroky mnohých umelcov smerujú do detskej nemocnice vďaka spolupráci so školským klubom v Základnej škole pri zdravotníckom zariadení na Limbovej 1 v Bratislave. Organizovanie kultúrno-spoločenských akcií  a návšteva umelcov podnecuje rozvoj sociálnych, kultúrnych a komunikačných kompetencií u detí. Ich prínos vo vzťahu k chorým deťom vnímame cez sprostredkovanie hodnôt, názorov a informácií, cez rozvoj estetického cítenia a navodenie relaxačnej a zábavnej atmosféry v nemocničnom prostredí. Kvalita života a navodenie duševnej rovnováhy, výchova a vedenie jednotlivca sa stávajú dôležitými  premennými, ktoré majú vplyv na priebeh a výsledok poskytovanej starostlivosti o choré dieťa.

 

Mgr. Irena Bosíková, vedúca školského klubu pri DFNsP Kramáre